Edukira joan

Webgunearen titulo eta logoa

Mostrar/ocultar men� principal de navegaci�n [eu]

Barruko horrien irudia

Erbeta-errotako eskritura 1568. urtean

Erbeta-errotako eskritura 1568 urtean

1. Erbeta-errotako eskritura 1568 urtean:

1568 Balairraingo sei bizilagunek sartu nahi dute 1471ko Erbetako errotaren kontratuan, non errotaren erabilera erdibana izatea adostu zuten, ez baitzuten orduko kontratuan sei etxe horiek  parte hartu: ” Y hera su boluntad de entrar el dicho contrato y sumision perpetuam y en todo lo contenido en la dicha escritura segun e de la misma forma e manera que entraron los otros vezinos… fecho e otorgado este dicho contrato e publico ynstrumento delate la dicha casa e caseria de Herbeeta,… a onze dias del mes de mayo año del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e un años”.

Urte askoan iraun duen eskritura: “Sepan cuantos este publico e autentico instrumento de union, composiciones, modos, condiciones y asiento vieren e oyeren… que nos obligamos… a moler cualquier cebera de cualquier natura… en los molinos de Herbeeta que son en la dicha tierra de Baliarrayn”.”… si se fallaren y nos pareciese probechoso… a ambas las dichas partes de hedificar e asentar e facer e obrar nuevo molino”.  

1.1.  22 etxe ageri dira: 1471 urtean hamahiru etxe eta 1568 urtean beste sei.      

1) ERBEETA; 2) ERREGILLAGA; 3) ABALIA; 4) AGUIRRE; 5) MIMENDIA; 6) GOROSTARRAZU; 7) ETXEBERRIA; 8) GARATE; 9) LA OTRA GARATE; 10) IRIBARRENA; 11) IRIBARRENA DE YUSO; 12) IERABIDE (IRABI);  13) GOROSTARRAZU (LA VIEJA?); 14) ABALIA DE SUSO (GOENA); 15) ABALIA BITARTEA; 16) ABALIABARRENA; 17) LOPETEDI; 18) BIDASOLA; 19) IERABIDE DE SUSO (GOIKOA); 20) ERBEETA ERROTA (obran etxebizitza bihurtzen dute); 21) ALDAPE (1564an ageria); 22) ELZORROTZ (Errotako obran 1568an).

1.2.  Liburuaren abiapuntua 1568 urtean jartzea.

Baliarrain herriaren ikuspegi osoa eman nahi dugu. Horrek ez du esan nahi lehenagoko daturik ez dugunik, baina Trento ondoren kokatzea egokiagoa da datuak biltzeko. Hona Irabi azpiko testamentua, berrogei urte lehenago, 1528an egina:

Etxe kopurua 22tik 30era doa, baina familia bat baino gehiago bizitu dira hirutatik baten. Erroldak edo zentsoak aurkitzearen garrantzia familien genealogia egiteko (ikus “1890 Censo Electoral Ayuntamiento de Baliarrain”: 55 botoak eta ezagutu ditzakegun 26 etxeak).

1.3. Helburua etxe bakoitzaren historia egiten laguntzea.

  • Argazki zaharrak bildu nahi genituzke libururako.
  • Etxe bakoitzeko azalpen laburra joango litzateke, 1568tik hasita, argazkiekin batera.
  • Gai bereziren bat egokitzen denean bertan aipatuko genuke; adibidez, Erbetako errota nola berriro eraiki zuten gorago. Hona eskrituraren zati garrantzitsu bat: “el dicho maestre Andrés a que aya de mudar e mude los dichos molinos del dicho puesto en que están y poner e asentar más arriba, con tres o quatro codos o si más pareçiere a los dueños del dicho molino se pongan arriba y ende hedificar y edifique los dichos molinos con su casa y tejados y ruedas y canales y todo lo demás”.

2. Etxe bakoitzaren azalpena eta gai batzuk jorratzea izango da liburuaren mamia, baina zer egin liburuan sartzen ez den beste artxibo, dokumentu eta eskritura interesgarriekin?

 

  • Liburuaren datu-iturriak direnak CD batean bildu daitezke eta CDa bera liburuari erantsi.
  • Etxe bakoitzari dagozkion dokumentuak, hala nola, Hidalguia-frogak, ezkon-paperak, testamentuak eta abar, etxeko kontuak direnez, etxe bakoitzean geratuko lirateke (Lopetedi-ren asmoa azaldu).
  • Gaiontzeko dokumentuak udal-artxiboan jaso daitezke. Ondoren liburuko gai posible batzuk:  

2.1. Emakumeak maiorazgo: 1526 urtean maiorazgoa, Maria  Lopetedirentzat; Martin anaia Bidanira.

“E para el sostenimiento del dicho matrimonio … los dichos don Juan de Aguirre e Pedro de Lopetedi e Martin de Lopetedi, todos tres juntamente de un acuerdo e deliberaçion otorgamos e conosçemos por esta carta que damos e donamos por donaçion e dotaçion… a la dicha Maria de Lopetedi, hija de mi el dicho Pedro y hermana de mi el dicho Martin e sobrina  de mi el dicho don Juan de Aguirre, retor suso dicho, que esta presente, e con ella e por ella al dicho Juan de Abalia de en medio, su esposo e marido…  la dicha casa e caseria de Lopetedi con todo su bastago e sostellamento e con todas sus tierras e mançanales e castañales e robledales e montes e prados e pastos e con el dominio e señorio e parte que tiene en la syerra de Aralar y Henirio e con la parte que tiene en los molinos de Herbeta e con todas sus pertenençias juntas oy dia ha e tiene e le perteneçia aver  e tiene la dicha  casa de Lopetedi en qualquier manera desde el çielo fasta los avismos e de los avismos fasta el çielo.”. Emakumea etxearen jabe egiten den beste eskritura batzuk honako hauek lirateke:  Martin Ayçalde (1631) “al virtuoso o virtuosa”;  Maria Eceiza (1740) “vínculo real electivo sin que haya preferencia de macho a hembra ni de mayor a menor”).

2.2.  Baliarraingo abizen galduak: “Yribarrena”.  Familia genealogia eginez udaletxera hotsegin zuten “Yribarrena” abizenaz galdezka. Artean, 1568ko eskrituran etxea bazela inork ez zekien. Gaur badakigu Maria Iribarrena Aldape zenak 1564an dohaintza bat egin ziola bere hiloba San Joan Iribarrenari. Dohaintza bostehun soldatak omen ziren, “el valor de quinientos sueldos”, Aldape etxeak  balio zuenaren herena.  Liburu sakramentaletan Maria Ruiz Iribarrena azaltzen zaigu, bakar-bakarrik, 1666/06/12an hilda. Izan ere, zoritxarrez lehen liburuak falta baitira. Lopetedi” etxe eta abizenaren kasuan, “Prueba de Hidalguía” guztiak oinetxe bezela hartzen dute. Berdin gertatzen da “Erreguillaga”rekin. Horrelako zenbat gehiago?

2.3.  Etxea enpresa zen: “en una mesa” gurasoekiko jokabidea. 

1776-07-09, Zumarraga. “Contrato matrimonial entre Juan Antonio de Unzurrunzaga y Maria Francisca de Aguirre, vecinos de la villa de Zumarraga. Juan Antonio, es hijo legítimo de Antonio Unzurrunzaga y Christina de Arana, vecinos de Zumarraga. Maria Francisca de Aguirre, es hija legítima del difunto Domingo de Aguirre y Maria Antonia de Azarola, vecinos de la villa de Gabiria. Antonio de Unzurrunzaga y su mujer ofrecen a su hijo Jose Antonio en el caso de que vivan en una mesa y compañía todos sus bienes: ajuar de casa, herramientas de carpintería, etc. Maria Antonia de Azarola y su segundo marido ofrecen a Maria Francisca de Aguirre, 30 ducados de vellón, 3 colchones, 3 cabezales, unas mantas…”. Baliarraingo ezkontza-paperetan baliteke antzeko kondizioak topatzea: “mahai baten bizi” ala aparte bizi.

2.4.  Etxeko gauza zaharrak eskrituretan topatzea.  Mahai hori adibide, 1700-1720ko dotea.

2.5.  Udal-artxiboa erre zenean galdutakoa bilatzea.  Zenbat eskritura garrantzitsu erre ote ziren?  Bilaketak zerbait esango digu.

Pergaminoa omen zen Erbeetako 1568ko eskritura: “En la villa de Tolosa, que es en la noble e muy leal provincia de Guipuzcoa,/ a veynte e nuebe dias del mes de otubre, año del nasçimiento de Nuestro/ Señor y Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos y veynte e dos años, ante el muy virtuoso señor Martin Lopez de Otaçu, alcalde ordinario de la dicha villa de Tolosa… pareçieron presentes de la una parte Joan Martines de Çaldivia el moço, vecino de la dicha villa, cuya es la casa de Herbeeta, e de la otra/ parte Pedro de Yribarren, alcalde de la unibersidad de Baliarrayn, en nonbre/ de la dicha unibersidad e vezinos della. E luego el dicho Joan Martines de Çaldivia dixo al dicho señor alcalde que su merçed allaria que entre sus predeçesores dueños y señores que fueron de la dicha casa de Herbeeta e molino e sus bienes y pertenençias y entre la dicha unibersidad de Baliarrayn avia pasado un contrato e carta partida açerca del molino… el qual dicho contrato escrito en pergamino e signado por Joan Lopez/ de Yraçaçabal, escrivano, segun por el pareçia…”.

2.6.  Emigrazioa, garaian garaikoa, baina etenik gabea.

Baliarraingo bizilagun topatzen ditugu kanpora doazenak: XVI-XVIII. mendeetan Lopetedi eta Garate; XIX. mendean Zubeldia (1857), Amondarain (1857), Muxica (1859), Insausti (1859), Mimendia (1860)… 

Momentuz, Buenos Aires aldera joateko kontratuak aurkitu ditugu, zer nolako baldintzetan joan ziren badakigu. Baina zenbat ote daude paperen artean oraindik izkutatuta?